کاتالوگ

مجهز به سنسور دود و گاز
تعداد دور موتور

اطلاعات